dziś: 2019-07-21

ZAPYTANIA CENOWE – DNI KĘT 2019 (14.06.2019-16.06.2019)

ZAPYTANIA CENOWE – DNI KĘT 2019 (14.06.2019-16.06.2019)

 

Dom Kultury w Kętach (zwany dalej organizatorem lub zamawiającym) zaprasza do składania ofert cenowych na usługi świadczone podczas Dni Kęt 2019 (wydarzenie o statusie imprezy masowej), które odbędą się w dniach 14.06.2019-16.06.2019 na terenie stadionu TS Hejnał w Kętach przy ulicy Sobieskiego 36.

 

Uprzejmie prosimy o:

- niełączenie ofert,

- podanie cen jednostkowych oraz całościowych za daną usługę w wartościach netto i brutto,

- wkalkulowanie w cenę końcową wszystkich składowych zapytania.

 

Kryterium wyboru (poza wyjątkiem stanowiącym zapewnienie estrady z obsługą oświetlenia i nagłośnienia) - będzie CENA lub ZDEKLAROWANA SUMA GWARANTOWANA (w przypadku gastronomii oraz wesołego miasteczka).

 

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni:

  • wykonawcy, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • wykonawcy, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • wykonawcy, którzy z innymi wykonawcami zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać;
  • wykonawcy, wobec których zamawiający złożył zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Oferty niekompletne oraz łączone - zostaną odrzucone.

Oferty, które wpłyną po terminie - zostaną odrzucone

 

Organizator zastrzega sobie prawo do poprawy błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek.

Organizator wymaga dołączenia do oferty co najmniej 3 pozytywnych referencji z ostatnich 3 lat, które będą przez Organizatora weryfikowane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 844 86 81 lub adresem poczty elektronicznej: administracja@domkultury.kety.pl

 

Oferty zawierające firmowe pieczęci oraz podpisy osób upoważnionych na każdej zadrukowanej stronie, należy przesyłać na adres: poczta@domkultury.kety.pl (w formie skanu dokumentów) lub dostarczyć w zaklejonej kopercie do Domu Kultury w Kętach, pokój 105 (sekretariat) – do dnia 28 lutego br. (gastronomia, wesołe miasteczko i scenotechnika do 11 marca 2019 r.)

Zapytania cenowe:

Zapytanie cenowe nr 1

Zapytanie cenowe nr 2

Zapytanie cenowe nr 3

Zapytanie cenowe nr 4

Zapytanie cenowe nr 5

Zapytanie cenowe nr 6

zapytanie cenowe nr 7

Zapytanie cenowe nr 8

Rider dźwięk

Rider dźwięk

Rider dźwięk  

Rider oświetlenie 

Rider oświetlenie 

Program ramowy Dni Kęt 2019