dziś: 2024-05-21

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu Domu Kultury w Kętach

Dom Kultury w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Kętach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06.

Data ostatnich istotnych aktualizacji: 2021-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,

- możliwość wybrania stylu w wersji tekstowej,

- możliwość modyfikacji wielkości liter w treści artykułów poprzez klawisze ctr+ i ctr-,

Wyłączenia z dostępności:

- tłumaczenie na język migowy,

- multimedia udostępnione do 23.09.2020 r., w tym zdjęcia opublikowane w treści artykułów, nie posiadają opisów alternatywnych (systematycznie je uzupełniamy, planujemy dodać wszystkie do końca 2022 r.)

- w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.

3. Informacje pozostałe:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-20.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

wejście główne A - jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (winda)

wejście B - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jednakże istnieje możliwość wjechania do budynku i dostania się na salę widowiskową (brak wjazdu na scenę czy widownię). Do obiektu DK Kęty można dojechać samodzielnie (parking przed oraz z boku budynku; z boku wejścia głównego znajduje się jedno oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.

Budynek DK ma 2 kondygnacje.

Do wejścia A prowadzi winda (znajdująca się z boku budynku, od strony parkingu), a następnie podjazd dla osób poruszających się na wózku. Winda oraz osoba pomocna (portier) jest dostępna dla niepełnosprawnych 24/h. W holu na parterze znajduje się szatnia, portiernia, biura działu programowo – animacyjnego, galeria dolna, sala widowiskowo - kinowa oraz kameralna. Do sali widowiskowej mogą bez przeszkód wjechać osoby na wózku (tylko do pierwszego stopnia schodów). Dla osób z lekką niepełnosprawnością ruchową zamontowany został pochwyt. Na parterze mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie jest wyposażony w windę - na piętro prowadzą schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W Domu Kultury w Kętach do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Sylwia Brzozowicz, poczta@domkultury.kety.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33/844 86 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej można składać do podmiotu publicznego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.