dziś: 2024-05-21

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą władz przy ul. Żwirki Wigury 2A, 32-650 Kęty.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iodo@domkultury.kety.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Dom Kultury w Kętach określonych przepisami prawa, w szczególności Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 4 ust. 1 pkt 7, w celu realizacji przysługujących Instytucji Kultury uprawnień, bądź spełnienia przez Instytucję Kultury obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  4. Dane będą przekazywane innym podmiotom takim jak: (InfoKęty, faktyoświęcim, mamnewsa.pl, miesięcznik „Kęczanin”) oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

         - dostępu do treści swoich danych osobowych,

         - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

         - usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

         - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

         - przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada                    Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  1. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w konkursie.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.