dziś: 2024-05-21

Zamknięta sala widowiskowa oraz KINO | modernizacja sceny

Dom Kultury w Kętach w terminie od 28.09.2023 r. do 30.06.2024 r. realizuje projekt w ramach pomocy otrzymanej z  „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Obecnie elementy drewniane sceny na sali widowiskowej są w złym stanie technicznym. Scena nie jest dostosowana do aktualnych potrzeb odbiorców, m.in. rosnącej grupy seniorów korzystających z oferty Domu Kultury w Kętach oraz tworzących tę ofertę. Stopnie prowadzące na scenę, w aktualnym układzie, stanowią dużą barierę architektoniczną.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje wymianę całej powierzchni drewnianej sceny wraz z wymianą legarów oraz wykonaniem pod podłogą sceny przepustów kablowych zasilania i nagłośnienia. Nowa stolarka sceny zostanie wykonana z desek dębowych. Przebudowie ulegną również schody prowadzące z widowni bezpośrednio na scenę. Schody znajdującej się po prawej stronie zostaną rozebrane wraz z częścią ściany i stopu przylegającego bezpośrednio do nich, a na ich miejscu powstaną nowe - o bardziej ergonomicznej konstrukcji, pozwalające na bezpieczne wejście na scenę wszystkim jej użytkownikom. Przy schodach zamontowane zostaną barierki zwiększające komfort i bezpieczeństwo. Schody z lewej strony sceny zostaną zdemontowane, a na ich miejscu zamontowana zostanie platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych. Instalacja windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową ma pozwolić, osobom z trudnościami w poruszaniu się, na odbiór a także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych DK.

Zakup i zamontowanie systemu nagłośnienia liniowego z aktywnym systemem front-fill przyczyni się do lepszej realizacji wydarzeń i inicjatyw kulturalnych a także poprawi ich odbiór. Wszystkie elementy nowej inwestycji będą spełniały niezbędne do użytkowania normy.

Dom Kultury w Kętach w terminie od 28.09.2023 r. do 30.06.2024 r. realizuje projekt w ramach pomocy otrzymanej z  „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Kęty poprzez modernizację sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach” ma na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego Gminy Kęty poprzez przebudowę sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach wraz z doposażeniem w sprzęt nagłośnieniowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Projekt pozwoli na zmodernizowanie infrastruktury kulturalnej oraz poprawę estetyki i stanu technicznego obiektu poprzez wymianę elementów drewnianych sceny, przebudowę schodów prowadzących na scenę oraz montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.

Powyższe modernizacje - wraz z zakupem i montażem systemu nagłośnienia liniowego z aktywnym modułem front-fill  - przyczynią się do poprawy jakości realizacji oraz podniesienia komfortu odbioru wydarzeń kulturalnych szerzących lokalne dziedzictwo Gminy Kęty i całego obszaru LGD „Dolina Soły”. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020
ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU WDRAŻANEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”

powrót do wydarzeń